Multi V-1 CH Sandov's Foxie Lady v Nitro AD, CGC, RTD

Multi V-1 CH Sandov's Foxie Lady v Nitro AD, CGC, RTD

Multi V-1 / '98 ARV Canadian National Youth Siegerin / UCI National Youth CH / CH Sandov's Foxie Lady V Nitro", AD, CGC, RTD.